• หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ วิศวฯ มช.จัดอบรม “Authentication” : 22/10/2552

  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมการใช้รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยเทคโนฯ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการอบรม

 • การอบรม “การจัดการโครงการด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft Project” : 10/09/2552

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “การจัดการโครงการด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft Project” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยเทคโนฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project สำหรับวางแผนการดำเนินโครงการ

 • การอบรม “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม AutoCAD ขั้นพื้นฐาน” : 29/07/2552

   เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2552 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม AutoCAD ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยเทคโนฯ ให้กับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตทางหลวง เขตอุตสาหกรรม หน่วยงานโยธาของเทศบาล นิคมอุตสาหกรรมเละผู้ที่สนใจ

 • หน่วยเทคโนฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี/อุปกรณ์โสต” : 22/7/2552

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี/อุปกรณ์โสต” ขึ้นในวันที่ 22 ก.ค. 2552 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 และห้องเรียนเสมือน ชั้น 2 อาคาร 30 ปี ให้กับบุคลากรของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธาน ในการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ของคณะ ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ FIS : 29/6/2552

   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม FIS” (Financial Information System) ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนฯ ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในด้านงบประมาณ ให้เข้าใจในระบบสารสนเทศทางการเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้สามารถใช้งานระบบ FIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ และวิทยากรผู้พัฒนาระบบ FIS นายณัฐดนัย หอมคง เป็นผู้บรรยาย

Page 1 of 212