• การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” : 14ก.ค.53

  เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2553 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (40 ปี วิศวฯ) โดยมีคุณ คุณาวุฒิ เทียมทองหัวหน้างานห้องสมุดคณะ วิศวกรรมศาสตร์เป็นวิทยากร

 • ถ่ายทอดสดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับภาคเหนือ : 12-13d.8.53

  เมื่อวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2553 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับหน้าที่ในการถ่ายทอด การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับภาคเหนือ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ SIPA และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Internet เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้สะดวก โดยในการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ชั้น 5 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • บันทึกเทป Re Focus เทปแรก : 6ก.ค.53

  เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2553 ทีมงานรายการ NEER TV และเจ้าหน้าที่หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการบันทึกเทป Re Focus เทปแรก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบรายการโทรทัศน์เผยแพร่ทาง http://neer.eng.cmu.ac.th/ และeit-channel ภายในคณะฯ

 • ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ : 5ก.ค.53

  รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และพิธีเปิดห้อง ITSC  New Media Studio ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 07.30 – 10.00 น.

 • การบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดทำไตเติ้ลรายการ NEER TV : 1ก.ค.53

  เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2553 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดทำไตเติ้ลรายการ NEER TV ณ ห้องบันทึกเทป ห้องเรียนเสมือน ชั้น 2 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Page 1 of 212