งานด้านเครือข่ายไร้สาย

             สำหรับผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Eng_Wi-Fi_Zone) ทุกท่าน หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศได้ทำการปรับปรุงระบบ Eng_WiFi_Zone ให้มีความสะดวกในการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย
       1.  ท่านสามารถใช้ Username/password ของมหาวิทยาลัยที่ท่านมีใช้อยู่   username@chiangmai.ac.th และ  Jumbo net  สำหรับนักศึกษา โดยไม่ต้องทำการสมัครการขอใช้งาน Eng_Wi-Fi_Zone ใหม่ หรือ
      2.  ขอสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ สงวนสิทธิเฉพาะบุคคลากรหรือแขกของคณะเท่านั้น

ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ได้ตามจุดบริการต่างๆดังต่อไปนี้