งานบริการห้องเรียนและห้องประชุม

- ให้บริการห้องสำหรับการเรียนการสอนทั่วไป โดยรับผิดชอบห้องเรียน ชั้น 2 และ 3 อาคาร 30 ปี
- ห้องเรียนจะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ ชุดไมโครโฟน เครื่องฉายสัญญาณ
- ให้บริการห้องประชุมที่สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ทันสมัย และเพื่อรองรับการให้ประชุมทางไกล (Video Conference)