ข้อปฏิบัติในการใช้ห้อง

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ
1. สนับสนุนในกระบวนการเรียนการสอนวิชา 259200 , 254301 , 254205
2. เป็นสถานที่ในการจัดฝึกอบรม ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกคณะ
3. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถเข้ามาใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
2. ห้ามใส่รองเท้าเข้ามาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
5. ห้ามนำอาหาร ของขบเคี้ยว เครื่องดื่ม เข้ามาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยเด็ดขาด
6. ห้ามเล่นเกมส์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
7. ห้ามแก้ไข ดัดแปลงโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวตอร์
8. ห้ามทำการย้าย ถอดรื้อ หรือแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบเครือข่ายและสายไฟฟ้า
9 . ห้ามเล่นเกมส์ในห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ห้ามเข้า Website ที่ผิดศิลธรรมจริยธรรม
11. เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
12. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป