พันธกิจและวิสัยทัศน์

ปณิธาน
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งจึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาากร และวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม

วิสัยทัศน์
         เป็นหน่วย พัฒนา ระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ อย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งเป็นหน่วย สนับสนุน และประสานงาน ให้เกิดการนำเอาเทคโนโลยี และสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา และการบริหารการจัดการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และวิสัยทัศน์ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่นักศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พันธกิจ
        |——•จัดทำแผนแม่บทระบบงานเทคโนโลยี และสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์
        |——•พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การวิจัย และการบริหาร
        |——•บำรุงรักษาครุภัณฑ์ และสื่อการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
        |——•บำรุงรักษาระบบเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์
        |——•ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน หรืออบรมสำหรับ นักศึกษา บุคลากรภายใน/ภายนอก
        |——•ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำเอาระบบสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ รวมไปถึงการประกันคุณภาพในแต่ละหน่วยงาน ภายในคณะฯ
        |——•พัฒนาบุคลากรในคณะฯให้มีความรู้ความสามารถในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Intellectual Personnel)