โครงสร้างหน่วยงาน


การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป
มีความรับผิดชอบในด้านพัฒนา ระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ  ในด้าน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) ระบบเนื้อหาสาระและข้อมูลข่าวสาร (Information Contents ) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Intellectual Personnel) การประยุกต์ระบบและทรัพยากรในระบบเพื่อกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างมีองค์รวม (Integrated Applications) และรวมถึงการให้บริการ สนับสนุนการยืมสื่อ ผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งงานหลักที่รับผิดชอบทั้งหมดประกอบด้วย
|——•1.  งานเทคโนโลยีการศึกษา
|——•2.  งานบริการสำนักงานและพัฒนาบุคลากร
|——•3.  งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
|——•4.   งานเทคนิคและปฎิบัติการ

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน ให้บริการจัดยืมสื่อและบริการสื่อ ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยในการเรียนการสอน กิจกรรม กิจการพิเศษ ด้านงานการบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา  ด้านการบริการการศึกษา

งานบริการสำนักงาน
ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานในด้านบริหาร ประกอบไปด้วยงานบริการและงานธุรการ งานด้านการเงินและพัสดุ งานประกันคุณภาพ  งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ งานด้านการเรียนการสอน

งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
ทำหน้าที่ สนับสนุนและให้บริการการศึกษา ด้านระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ แก่ อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งมีการจัดการ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคณะฯ ให้คำปรึกษาแก่ภาควิชาต่างๆ รวมทั้งจัดสรรรหัสอินเทอร์เน็ต (IP) และโดเมน (domain name) มีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร มีระบบการจัดการการเรียนการสอน (e-learning) ตลอดจน การให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศต่างๆ โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้   ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนสนเทศ ฝ่ายระบบเครือข่าย ฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ