ติดต่อสอบถาม


+++++++++++++++++++++++++++++
หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์(สำนักงาน) 0 5394 4120 , 4170 , 2029 โทรสาร(สำนักงาน) 0- 5394 2028
E-Mail : webmaster@eng.cmu.ac.th

+++++++++++++++++++++++++++++