วิธีการใช้งาน Internet

ข้อกำหนดการใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • การใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการสมัครนี้ เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” ยอมรับและตกลงว่า
  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทำการรับส่งข้อมูลบน หรือในการให้บริการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้ ข้อมูลที่ผิดกฏหมาย น่ารังเกียจ ลามก ทำการข่มขู่ผู้อื่น ทำร้ายผู้อื่น ว่าร้ายผู้อื่น กล่าวหาผู้อื่น หรือสนับสนุนการกระทำใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย ความมั่นคงของชาติ หรือขัดต่อกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
 • การใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้น การรับส่ง แจกจ่าย หรือการเก็บข้อมูลใดๆที่ขัดกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆนั้นไม่สามารถทำได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสถานะอื่นๆ
 • ผู้ใช้บริการต้องยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขในการรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยจะอ้างว่าไม่ทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิได้
 • บัญชีผู้ใช้บริการ (User Account) เป็นการใช้เฉพาะบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะโอน จำหน่ายหรือจ่ายแจกสิทธินี้ให้กับผู้อื่นไม่ได้ การนำบัญชีผู้ใช้บริการ (User Account) ให้กับผู้อื่นนั้น ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลต่าง ๆ อันอาจจะเกิดมีขึ้นรวมถึงผลเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจาก บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) นั้น ๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของผู้อื่น
 • รหัสผ่าน (Password) เป็นข้อมูลลับเฉพาะซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่นกล่าวคือ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่อ่าน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ ในส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุก (hack) เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน (user account) ของผู้อื่น หรือเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ การเผยแพร่ข้อความใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่ผู้อื่น การใช้ภาษาหรือรูปภาพไม่สุภาพหรือการเขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์จะไม่ควบคุมเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่เก็บและรับส่งผ่านเข้าออกจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจะไม่รับประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับส่งข้อมูลข่าวสาร และการไม่สามารถใช้งานได้ของระบบบางส่วนหรือทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของการใช้งานอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้า แฟ้มข้อมูลหรือจดหมายส่งไปไม่ถึงปลายทาง หรือส่งผิดสถานที่ และความผิดพลาดในข้อมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการล่วงละเมิดโดยผู้ใช้งานอื่นๆ
 • ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข/กฎ/ระเบียบ/คำแนะนำที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดไว้และที่จะกำหนดขึ้นในอนาคตตามความเหมาะสมซึ่งจะมีผลบังคับใช้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความไม่สะดวก ทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ทั้งหมด
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิในการใช้งาน แก่ผู้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นว่าไม่สมควร
  *หมายเหตุ    หากผู้ใช้บริการลืม User Account และ Password จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท