งานเทคโนโลยีการศึกษา

       งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน ให้บริการจัดยืมสื่อและบริการสื่อ ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยในการเรียนการสอน กิจกรรม กิจการพิเศษ

1. |—— * ด้านงานการบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา
            |——• บริหารสื่อการเรียนการสอน ในหน่วยงาน
            |——• บริหารงานบุคลากรในหน่วยงาน
            |——• ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
            |——• พิจารณาเลือกสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เข้าไว้ในหน่วยงาน
            |——• บริหารงบประมาณของหน่วยงาน

2. |—— * ด้านการบริการการศึกษา
            |——• ให้บริการยืมอุปกรณ์วัสดุ เทคโนโลยีการศึกษา
            |——• ผลิตโสตทัศนศึกษาเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนและให้บริการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนกับหน่วยงานต่าง ๆ
            |——• จัดทำสถิติการใช้ และรายงาน อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
            |——• ให้บริการให้ข้อสนเทศ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
            |——• ให้บริการติดตั้ง อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
            |——• ให้บริการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ
            |——• ให้บริการยืมคืนอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
            |——• ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาศึกษา
            |——• จัดทำบทเรียน E-Leaning และ WBI บทเรียนต่างๆ
            |——• จัดทำ สื่อรูปแบบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

3. |—— * งานด้านบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
            |——• จัดทำงานด้าน มัลติมิเดีย
            |——• จัดทำสารบัญรูปกิจกรรมต่างๆของคณะในเว็บไซด์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
            |——• หาข่าว เขียนข่าว เพื่อลงเว็บไซด์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

4. |—— * งานการเรียนการสอน
            |——• ควบคุมดูแลการใช้สื่อการเรียนการสอน วิชา ENGR 100
            |——• ควบคุมดูและการใช้สื่อการเรียนการสอน วิชา Auto CAD

5. |—— * งานด้านการประเมิลผล
            |——• จัดทำแผนปฏิบัติงาน
            |——• จัดทำแผนรายงานผลการปฏิบัติงาน
            |——• ประเมินสื่อการเรียนการสอน