งานบริการสำนักงาน

      งานบริการสำนักงาน
     
ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานในด้านบริหาร ประกอบไปด้วยงานบริการและงานธุรการ งานด้านการเงินและพัสดุ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกอบรม และ งานด้านการเรียนการสอน

1. |—— * ด้านงานสารบรรณและธุรการ
           |——• จัดเก็บเอกสารที่เป็นหนังสือเข้า – หนังสือออก ของห้องบริการคอมพิวเตอร์ ลงบันทึกเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอความเห็นชอบและสั่งการ ปฏิบัติตามคำสั่ง
           |——• ร่างหนังสือที่ติดต่อกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
           |——• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นเมื่อมีการอบรม และจัดสัมมนางานต่าง ๆ
           |——• อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่มาใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์
           |——• ตรวจสอบและดูแลรักษาครุภัณฑ์ของห้องบริการคอมพิวเตอร์
           |——• จัดทำแผนการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา

2. |—— * ด้านการเงินและพัสดุ
           |——• จัดทำคำของบประมาณสำหรับหน่วยงาน
           |——• ดำเนินการติดต่อสอบถามราคาวัสดุจากร้านค้าก่อนเสนอให้งานการเงินและพัสดุของคณะ
           |——• จัดพิมพ์หนังสือในกรณีที่มีการจัดซื้อวัสดุ – ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของห้องบริการคอมพิวเตอร์

3 . |—— * งานด้านบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
           |——• ดูแลความเรียบร้อยการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสารสนเทศ
           |——• ประสานงานกับโครงการห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรคณะ
           |——• จัดทำสถิติจำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน
           |——• จัดประชุมตามคำสั่งประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ และอนุกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศประจำคณะ และเข้าร่วมประชุม
           |——• จัดพิมพ์รายงานการประชุม

4.|——* งานด้านการพัฒนาบุคลากร
          จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ใช้ในแต่ระดับอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นบุคลากรในกลุ่มที่จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีในชีวิตการทำงานในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มบุคลากรดังนี้
           |——•1. กลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น
           |——•2. กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
           |——•3. กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ >>Download>> โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2549
           |——• จัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนวิชา Auto CAD
           |——• จัดพิมพ์ใบรายชื่อของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา Auto CAD ในแต่ละวัน
           |——• จัดพิมพ์ใบสรุปคะแนนเรียนของนักศึกษาที่อาจารย์ผู้สอนได้ Quit ในแต่ละวัน
           |——• จัดเตรียมเอกสารการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวัน
           |——• รวบรวมใบลงเวลาเรียนของนักศึกษาให้อาจารย์ผู้สอน

5.|——* งานการเรียนการสอน 25900