ระบบเครือข่าย

         งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ทำหน้าที่ สนับสนุนและให้บริการการศึกษา ด้านระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ แก่ อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งมีการจัดการ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคณะฯ ให้คำปรึกษาแก่ภาควิชาต่างๆ รวมทั้งจัดสรรรหัสอินเทอร์เน็ต (IP) และโดเมน (Domain Name) มีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
         ระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร มีระบบการจัดการการเรียนการสอน (e-learning) ตลอดจน การให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศต่างๆ โดยมีแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนสนเทศ ฝ่ายระบบเครือข่าย ฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ

1.|—— * ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
           |——• งานบริหารและจัดการเว็บไซต์ของคณะและหน่วยงานที่มีการร้องขอ
           |——• จัดการข่าวสารต่างที่ได้รับแจ้งมาจาก E-mail หรือการร้องขอเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์คณะวิศวฯ
           |——• งานบริหารและจัดการระบบ MIS
           |——• งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล MIS
           |——• งานบริหารและจัดการระบบ E-office
           |——• งานระบบการจัดการการเรียนการสอน e-learning (LMS: Learning Management System)
           |——• งานระบบเครือข่ายไร้สาย (โครงการนำร่องเครือข่ายไร้สาย Engineering Wi-Fi Zone)
           |——• พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหน่วยทะเบียนและประมวลผล
           |——• พัฒนาโปรแกรมการประเมินการเรียนการสอน
           |——• งานบริการอื่นๆของหน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศทั้งด้านเครือข่าย เว็บไซต์และโปรแกรม

2.|—— * ฝ่ายระบบเครือข่าย
           |——• รับผิดชอบงานด้านการบริหารระบบทางด้านเทคนิคต่างๆ ทั้งระบบงานเครือข่าย LAN และระบบงานเครือข่าย Internet ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่อาศัยอยู่บนเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน, ภาควิชา ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์
           |——• บริหารและจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์สำหรับให้บริการข้อมูลต่างๆ แก่ บุคคลทั่วไป, นักเรียน,นักศึกษา, อาจารย์ และผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ โดยทำการตรวจสอบ update, upgrade packet ใหม่ ๆ จาก source list ของ Debian linux
           |——• ดูแลและทำการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของ ภาควิชา, หน่วยงาน ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อหน่วยงานนั้นๆ ไม่สามารถติดตั้งเองได้ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ดูแล และทำการติดตั้งทั้งหมด 8 เซิร์ฟเวอร์
           |——• ทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบอินทราเน็ตและระบบอินเทอร์เน็ตภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทั่วถึงทุกจุด และทำการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยทันที เช่น ปัญหาที่เกิดจากเน็ตเวิร์คไม่สามารถทำงานได้เพิ่มเติมโปรแกรมต่างๆ ที่ภาควิชาหรือหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ลงในเซิร์ฟเวอร์ ของ ภาควิชา, หน่วยงาน ภายในคณะวิศวกรรม
           |——• รับผิดชอบการ Add User อีเมล์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อมีผู้ผู้กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการอีเมล์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
           |——• รับผิดชอบงานจัดทำระบบ Backup Web Server โดยทำการ Backupข้อมูลทั้งหมดเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
           |——• บริหาร และจัดการระบบฐานข้อมูล MySQL สำหรับอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์
           |——• รับผิดชอบหน้าที่การจัดการ Upgrade Linux Kernel ให้ใหม่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อป้องกัน Security Hole ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้ง 10 server ที่ดูแลอยู่
           |——• ตรวจสอบและบำรุงระบบเครือข่ายภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ระบบนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

3.|—— * ฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ
           |——• การจัดการ ดูแล บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์
           |——• ให้บริการในการตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลสำหรับการป้องกันไวรัส
           |——• ให้บริการการยืม/คืน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
           |——• ให้บริการติดตั้ง / ซ่อมแซม ระบบเครือข่าย