บุคลากร

pdan
นายนัฎพันธ์ นันทวาศ
(Mr.Nattapan Nonetavat)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
รับผิดชอบ : งานโสตทัศนูปกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-944170
Email : nattapan@eng.cmu.ac.th
m
นายวินัย คำสุรินทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบ : เว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-944120
Email : winai@eng.cmu.ac.th
pnong
นายนิวัฒน์ เจริญรัตนเดชะกูล
(Mr.Niwat Jaroenrattanadaechakul)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบ : ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-944120
Email : niwat76@eng.cmu.ac.th
x
นายสิทธิพงษ์ บุญเพ็ชร
(Mr.Sittipong Boonpech)
ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา
รับผิดชอบ : ห้องเรียนเสมือน ชั้น 2 อาคาร 30 ปี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942029
Email : sittipong@eng.cmu.ac.th
deaw
นายอัครเดช ประกอบของ
(Mr.akaradate Parkobkong)
ตำแหน่ง : นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
รับผิดชอบ : งานบริการและบำรุงรักษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942029
Email : akaradate@eng.cmu.ac.th
aod
นายสุทธิพงค์ ริโปนยอง
(Mr.Suttipong Riponyong)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบ : โปรแกรมมิ่ง
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-944120
Email : suttipong@eng.cmu.ac.th